ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองโอท๊อปซิตี้ ถนนเปรมประชาราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043 - 516715 edu101roiet@gmail.com

   

กิจกรรมโครงการกองการศึกษา อบจ.ร้อยเอ็ด

                                

                                                         
 
               
              วันที่ 31 มี.ค. 2564 นายเอกภาพ พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายทรงศักดิ์ ทุงจันทร์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมกีฬาชุมชนสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด (กีฬาชักกะเย่อ) ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
 

      

                          
                              
 
              วันที่  1  มีนาคม   2564  เวลา 10.00 น. นายชาตรี  ชาปะวัง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด อบจ.ร้อยเอ็ด ข้าราชการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติราชการ พร้อมรับทราบปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน
 

                                

                              
 
                  วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสาเกตุ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ดร.เอกภาพ พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน สถานประกอบการและสถานศึกษา อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี
 

                                

                              
 
               
                วันที่ 3 มีนาคม 2564 TK park Roi Et จัดกิจกรรมเล่านิทานเสริมสร้างพัฒนาการด้าน EQให้กับน้องๆ ศพด. บ้านกลอยโนนสมบูรณ์ สังกัด อบต. หน่อม อ. อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด เครือข่ายของเราค่ะ กิจกรรมที่เราจัดมีดังนี้นะคะ
                      1. เล่านิทานไดโนน้อยพัฒนา EQ
                      2. ต่อจิ้กซอ
                      3. TK AR
                      4. AR book Dinosaur
                      5. ระบายสีไดโนเสาร์
 

                                

                              
               
               
                      วันที่ 7 มี.ค. 2564  เวลา 09.00 น.  นายเอกภาพ พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองทุกกอง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ร่วมพิธี “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2564 โดยนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงาน หลังจากนั้น นายเอกภาพ พลซื่อ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ถวายต้นกัณฑ์หลอน และ ร่วมแจกข้าวปุ้นที่เต้นท์องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด
 

                                

                              
               
               
                      
               วันที่ 9 มีนาคม 2564 TK park Roi Et จัดกิจกรรมเล่านิทานเสริมสร้างพัฒนาการด้าน EQ ตามนโยบายของท่านนายกเอกภาพ พลซื่อ นายก อบจ. ร้อยเอ็ด. ให้กับน้องๆ ศพด. บ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ สังกัด อบต. หน่อม อ. อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด เครือข่ายของเราค่ะ กิจกรรมที่เราจัดมีดังนี้นะคะ
                     1. เล่านิทานไดโนน้อยพัฒนา EQ
                     2. ต่อจิ้กซอ
                     3. TK AR
                     4. AR book Dinosaur
                     5. ระบายสีไดโนเสาร์
 

                                

                                             
               
                      
              วันที่ 12  มีนาคม  2564  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายเอกภาพ   พลซื่อ  มอบหมายนายชาตรี ชาปะวัง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ดร.สุชญา  อุตรมาตย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬา อบจ.ร้อยเอ็ด เป็นตัวแทนลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่างสโมสรฟุตบอลจังหวัดร้อยเอ็ดและโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
 

                                

                                             

                                     
            วันที่  12  มี.ค.2564 นส.พิศเพลิน พันธุ และ นางรุ่งฟ้า วิเชียรศรี นักวิชาการศึกษา กองการศึกษาฯ เป็นตัวแทน บุคลากรสังกัดอบจ.ร้อยเอ็ด เข้าร่วมโครงการ "เรายกวัดมาไว้ที่ศาลากลาง" ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีกิจกรรม การสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ และฟังธรรมเทศนา ซึ่งครั้งนี้ พระราชพรมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าอาวาสวัดบ้านเปลือย ใหญ่ จ.ร้อยเอ็ด แสดงพระธรรมเทศนา ขออนุโมทนาสาธุบุญมายังทุกท่านค่ะ..
 

 

 

          วันที่  28  สิงหาคม  2563  เวลา  09.30 น.  นายก อบจ.ร้อยเอ็ด  มอบผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2563 และคณะจัดทำแผนแม่บท อพ.สธ.จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็

                               

     
     > ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
     > ข้อมูลแผนงานโครงการ
     แผนพัฒาการศึกษา
     > แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
     > แบบคำขอใช้สนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด
     > ระเบียบการขอใช้สนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

 

 

ฮีตสิบสอง

              ฮีตสิบสอง หมายถึงประเพณี 12 เดือนที่เกี่ยวเนื่องกับหลักทางพุทธศาสนา ความเชื่อและการดํารงชีวิตทางเกษตรกรรมซึ่งชาวอีสาน ยึดถือปฏิบัติกัน มาแต่โบราณ มีแนวปฏิบัติแตกต่างกันไปในแต่ละเดือนเพื่อให้เกิดสิริมงคลในการดําเนินชีวิต เรียกอย่างท้องถิ่น ว่างานบุญ ชาวอีสานให้ความสําคัญกับ ประเพณีฮีตสิบสองเป็นอย่างมากและยึดถือปฏิบัติมาอย่างสม่ำเสมอนับเป็นเอกลักษณ์ของ ชาวอีสาน อย่างแท้จริง คําว่า "ฮีตสิบสอง"มาจากคําว่า "ฮีต" อันหมายถึงจารีต การปฏิบัติที่สืบต่อกันมาจนกลายเป็นประเพณี "สิบสอง" คือประเพณีที่ปฏิบัติตามเดือนทางจันทรคติทั้งสิบสองเดือน

คองสิบสี่

              เป็นบทบัญญัติทางสังคมของชาวอีสานให้เป็นหลักปฏิบัติต่อกันสําหรับคนในสถานภาพต่าง ๆ มาแต่โบราณโดยใช้เป็นคําบอกเล่าขาน สืบต่อกันครั้ง ยังไม่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร "คองสิบสี่" มักเป็นคํา กล่าวควบคู่กับคําว่า ฮีตสิบสอง สันนิษฐานไว้ 2 ความหมาย ว่ามาจากคําว่า คลอง หรือครรลองเป็นคํานามหมายถึง ทางหรือแนวทางเช่น คลองธรรมหรือมาจากครองซึ่งเป็นคํากิริยามีความหมาย ถึงการรักษาไว้ เช่น คําว่า ครองเมือง ครองรักครองชีพโดยที่ชาวอีสานไม่นิยมออก เสียงคํากล้า ดังนั้น คองสิบสี่น่าจะมีความหมายถึง แนวทางที่ประชาชนทําไปชาวบ้านหรือสงฆ์พึงปฏิบัติ 14 ของท้องถิ่นบ้านเมือง

  

ปฎิทินการใช้สนามกีฬา

จำนวนผู้เข้าชม

043999
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
78
245
761
42491
1716
3198
43999

Your IP: 3.235.191.87
2021-05-14 17:04