ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองโอท๊อปซิตี้ ถนนเปรมประชาราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043 - 516715 edu101roiet@gmail.com

 

 

   

กิจกรรมโครงการกองการศึกษา อบจ.ร้อยเอ็ด

                                                                                                                                                     

                  
  
 
                  ระหว่างวันที่   13 - 14   ตุลาคม 2564  นายเอกภาพ  พลซื่อ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการคืนผืนป่าให้ชุมชน ณ สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  โดยมีคณะผู้บริหาร   หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน
                          

                                                                                                                                 

                             
 
                  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบทุนแก่นักเรียนในสังกัด ทุกคน!!! ทุกระดับชั้น!!!’🎉
วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564
นายเอกภาพ พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.รัชนี พลซื่อ และคณะผู้บริหาร อบจ.ร้อยเอ็ด, ผอ.กองการศึกษาฯ, ผอ.โรงเรียนในสังกัด รวมถึงเจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯ คณะครู เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับทุกคน ทุกระดับชั้นภายใต้โรงเรียนในสังกัด อบจ.ร้อยเอ็ด ได้แก่
       🏫โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
       🏫โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์
       🏫โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม
       🏫โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม
📍การมอบทุนในครั้งนี้ อบจ.ร้อยเอ็ด ได้มอบให้นักเรียนทุกคน ดังนี้
มัธยมศึกษาตอนต้นคนละ 1,000 บาท
มัธยมศึกษาตอนปลายคนละ 2,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 847 ทุน (💢นักเรียนทุกคนยังได้รับสิทธิเยียวยาจาก กระทรวงศึกษาธิการ 2,000 บาท เช่นเดิม💢)
ซึ่งมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาความเห็นชอบจากคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน อบจ.ร้อยเอ็ด จำนวน 16 คน ทางคณะกรรมการฯได้อนุเคราะห์มอบทุน(ส่วนตัว)ให้แก่นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ โดยอิงจากทุนของระดับชั้น
🎓นอกจากนี้ นายเอกภาพ พลซื่อ ได้ให้โอวาทแก่นักเรียนและแจ้งข่าวดีสำหรับนักเรียน ม.6 ในสังกัด ที่สนใจอยากเรียนต่อปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ทาง อบจ.ร้อยเอ็ดยินดีมอบทุนการศึกษาให้ฟรี!!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามMOUที่ร่วมกับ มรภ.ร้อยเอ็ด โดยมีเงื่อนไขเพียงอย่างเดียว คือ ต้องจบการศึกษา มิเช่นนั้นจะต้องคืนเงินให้แก่ทาง อบจ.ร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการสนับสนุนนักเรียนในปีการศึกษาถัดไป🎓
 

                                                                                                                                                           

 
                  
 
                   ระหว่างวันที่  22, 23 , 27 และ วันที่ 29  กันยายน  2564   ดร.ทรงศักดิ์  ทุงจันทร์  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำคณะออกนิเทศติดตามการดำเนินงานกระบวนการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาคของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
                          

                                                                                                                                                     

 
 
                  
  
 
                  วันที่   8   ตุลาคม 2564  นายเอกภาพ  พลซื่อ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ลงนามความร่วมมือด้านการศึกษากับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  โดยมีคณะผู้บริหาร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมาชิกสภา อบจ.ร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน
                          

                                                                                                                                 

                             
 
 
                   วันที่ 8   กันยายน  2564 เวลา 09.30 น.  ท่าน ดร.เอกภาพ พลซื่อ นายกอบจ. ร้อยเอ็ด มอบหมายให้ท่านรองชาตรี ชาปะวัง รองนายก อบจ.ร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมเพื่อประชุมติดตามผลการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019  ณ ห้องประชุมอุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด 

                                                                                                                                 

                             
 
 
                   วันที่ 6   กันยายน  2564 ท่าน ดร.เอกภาพ พลซื่อ นายกอบจ. ร้อยเอ็ด มอบหมายให้ท่านรองชาตรี ชาปะวัง รองนายก อบจ.ร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายทรงศักดิ์ ทุงจันทร์ ผอ.กองการศึกษาฯ และ น.ส.พิศเพลิน พันธุ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดสร้างพุทธมณฑลจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

                                                                                                                                 

                             
 
 
                   วันที่ 5-6 สิงหาคม 2564 อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด กองการศึกษาฯ เข้าร่วมการสัมนาเชิงปฎิบัติการออนไลน์ “ร่วมสร้างสรรค์เครือข่ายสู่เป้าหมายเดียวกัน” ประจำปี 2564  ผ่านโปรแกรม ZOOM

                                

                                                                                                        
                
             วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม นำนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด จำนวน 3 รายเข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อขอบคุรและรับฟังโอวาท ดังนี้
                 1. นายศักดา ปัตตุลี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น
                 2. นางสาวมัลลิกา บุณคาค สาขารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น
                 3. นางสาววิมลทิพย์ มหาอตุร สาขารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น
ในปีงบประมาณ 2565 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีนโยบายตั้งงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษา และให้ความช่วยเหลือเด็ก เยาวชนในจังหวัดร้อยเอ็ด 5 ล้านบาท
 

                                

                                                                                                   
                
             วันที่ 6 ก.ค. 2564 เวลา 13.00 น. ท่าน ดร.เอกภาพ พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านชาตรี ชาปะวัง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เชิญผู้บริหารกองการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าฝ่าย และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาด โควิด-19 ในพื้นที่เขตบริการของโรงเรียนในสังกัด และในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก และเพิ่มขึ้นทุกวัน เพื่อหารือ เรื่อง มาตรการการป้องกัน และการจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอน จาก ON-SITE เป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ ONLINE, ON-AIR, ON-DEMAND และ ON-HAND ทั้งนี้ สถานศึกษาแต่ละแห่งจะใช้การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใดนั้น ต้องขึ้นอยู่กับความปลอดภัยของผู้เรียนและผู้สอนเป็นสำคัญ
 

                   

     
     > ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
     > ข้อมูลแผนงานโครงการ
     แผนพัฒาการศึกษา
     > แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
     > แบบคำขอใช้สนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด
     > ระเบียบการขอใช้สนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

 

 

ฮีตสิบสอง

              ฮีตสิบสอง หมายถึงประเพณี 12 เดือนที่เกี่ยวเนื่องกับหลักทางพุทธศาสนา ความเชื่อและการดํารงชีวิตทางเกษตรกรรมซึ่งชาวอีสาน ยึดถือปฏิบัติกัน มาแต่โบราณ มีแนวปฏิบัติแตกต่างกันไปในแต่ละเดือนเพื่อให้เกิดสิริมงคลในการดําเนินชีวิต เรียกอย่างท้องถิ่น ว่างานบุญ ชาวอีสานให้ความสําคัญกับ ประเพณีฮีตสิบสองเป็นอย่างมากและยึดถือปฏิบัติมาอย่างสม่ำเสมอนับเป็นเอกลักษณ์ของ ชาวอีสาน อย่างแท้จริง คําว่า "ฮีตสิบสอง"มาจากคําว่า "ฮีต" อันหมายถึงจารีต การปฏิบัติที่สืบต่อกันมาจนกลายเป็นประเพณี "สิบสอง" คือประเพณีที่ปฏิบัติตามเดือนทางจันทรคติทั้งสิบสองเดือน

คองสิบสี่

              เป็นบทบัญญัติทางสังคมของชาวอีสานให้เป็นหลักปฏิบัติต่อกันสําหรับคนในสถานภาพต่าง ๆ มาแต่โบราณโดยใช้เป็นคําบอกเล่าขาน สืบต่อกันครั้ง ยังไม่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร "คองสิบสี่" มักเป็นคํา กล่าวควบคู่กับคําว่า ฮีตสิบสอง สันนิษฐานไว้ 2 ความหมาย ว่ามาจากคําว่า คลอง หรือครรลองเป็นคํานามหมายถึง ทางหรือแนวทางเช่น คลองธรรมหรือมาจากครองซึ่งเป็นคํากิริยามีความหมาย ถึงการรักษาไว้ เช่น คําว่า ครองเมือง ครองรักครองชีพโดยที่ชาวอีสานไม่นิยมออก เสียงคํากล้า ดังนั้น คองสิบสี่น่าจะมีความหมายถึง แนวทางที่ประชาชนทําไปชาวบ้านหรือสงฆ์พึงปฏิบัติ 14 ของท้องถิ่นบ้านเมือง

  

ปฎิทินการใช้สนามกีฬา

จำนวนผู้เข้าชม

066156
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
110
103
882
63991
2682
4190
66156

Your IP: 3.235.179.111
2021-10-16 12:18