พิมพ์

  

 

นายทรงศักดิ์   ทุงจันทร์

นักบริหารการศึกษากลาง

 ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม

  


 

 

นางนิชาภา 

นักบริหารการศึกษาต้น

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

                                


 

 

 

 

 นายเสฎฐวุฒิ  ฝ่ายพลแสน

นักบริหารการศึกาษาต้น

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา


 

 

 

 

 

ฮิต: 901