ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองโอท๊อปซิตี้ ถนนเปรมประชาราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043 - 516715 edu101roiet@gmail.com

   

กิจกรรมโครงการกองการศึกษา อบจ.ร้อยเอ็ด

                                                                                                                                                     

                  
  
 
                  วันที่  18  ตุลาคม 2564  นายเอกภาพ  พลซื่อ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายทรงศักดิ์   ทุงจันทร์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมคณะเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและทำความสะอาดศาสนสถานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็๗พระปรเมนทรมหามงกุฎฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
                          

                                                                                                                                                     

                  
  
 
                  วันที่  2   พฤศจิกายน  2564  นายเอกภาพ  พลซื่อ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายทรงศักดิ์   ทุงจันทร์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด สนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด
                          

                                                                                                                                                     

                  
  
 
                  ระหว่างวันที่ 11 - 12  พฤศจิกายน 2564  กองการศึกษาฯ ได้รับมอบหมายจากดร.เอกภาพ. พลซื่อ นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดย นายทรงศักดิ์   ทุงจันทร์  และนางนิชาภา เวฬุวันรักษ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ  นางอภันตรี พรรณาสุระ ศึกษานิเทศก์ และคณะเจ้าหน้าที่กองการศึกษา กองสาธารณสุข ออกนิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่   2 ปีการศึกษา 2564   สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
                          

                                                                                                                                                     

                  
  
 
                  วันที่  21  พฤศจิกายน  2564 นายเอกภาพ พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายภูริวัฒน์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายก อบจ.รอ. ผู้อำนวยการกอง ข้าราชการ และบุคลากร อบจ.รอ.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรตามโครงการทำบุญตักบาตรทุกวันอาทิตย์ นอกเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ บริเวณลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด โดย นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี และพระมหาอุดร ธมมฺปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดบ้านอ้น/เจ้าคณะอำเภอโพนทราย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
                          

                                                                                                                                                     

                  
  
 
                วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564  นายเอกภาพ พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  มอบหมายให้กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  และโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ต้อนรับคณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอเมืองร้อยเอ็ด  เพื่อประเมินความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบ On-Site ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  ตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี ดร.จุลพันธ์ สุวรรณ  สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อม คณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอเมืองร้อยเอ็ด  ได้ประเมินความพร้อมด้านอาคารสถานที่  มาตรการป้องกันต่างๆ และแนะนำการปฏิบัติต่างๆ
                          

                                                                                                                                                     

                  
  
 
                ระหว่างวันที่ 3 - 4    ธันวาคม   2564  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ โดยมีนายภูษิต  สมจิตร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ นายเอกภาพ พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี  โดยจัดขึ้นจำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 3 - 4  ธันวาคม 2564  รุ่นละ 40 คน กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรมได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ด
                          

กิจกรรมโครงการสถานศึกษาในสังกัด

                                                                                                                                                     

                  
  
 
                วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564  นายธนภัทร   วันทาพงษ์  พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน จัดโครงการเกี่ยวข้าวร้อยใจใช้ชีวิตแบบพอเพียง โดยมีกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวของโรงเรียนที่ได้ปลูกไว้บริเวณด้านหน้าโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบพอเพียง
                          

                   

     
     > ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
     > ข้อมูลแผนงานโครงการ
     แผนพัฒาการศึกษา
     > แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
     > แบบคำขอใช้สนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด
     > ระเบียบการขอใช้สนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

 

 

ฮีตสิบสอง

              ฮีตสิบสอง หมายถึงประเพณี 12 เดือนที่เกี่ยวเนื่องกับหลักทางพุทธศาสนา ความเชื่อและการดํารงชีวิตทางเกษตรกรรมซึ่งชาวอีสาน ยึดถือปฏิบัติกัน มาแต่โบราณ มีแนวปฏิบัติแตกต่างกันไปในแต่ละเดือนเพื่อให้เกิดสิริมงคลในการดําเนินชีวิต เรียกอย่างท้องถิ่น ว่างานบุญ ชาวอีสานให้ความสําคัญกับ ประเพณีฮีตสิบสองเป็นอย่างมากและยึดถือปฏิบัติมาอย่างสม่ำเสมอนับเป็นเอกลักษณ์ของ ชาวอีสาน อย่างแท้จริง คําว่า "ฮีตสิบสอง"มาจากคําว่า "ฮีต" อันหมายถึงจารีต การปฏิบัติที่สืบต่อกันมาจนกลายเป็นประเพณี "สิบสอง" คือประเพณีที่ปฏิบัติตามเดือนทางจันทรคติทั้งสิบสองเดือน

คองสิบสี่

              เป็นบทบัญญัติทางสังคมของชาวอีสานให้เป็นหลักปฏิบัติต่อกันสําหรับคนในสถานภาพต่าง ๆ มาแต่โบราณโดยใช้เป็นคําบอกเล่าขาน สืบต่อกันครั้ง ยังไม่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร "คองสิบสี่" มักเป็นคํา กล่าวควบคู่กับคําว่า ฮีตสิบสอง สันนิษฐานไว้ 2 ความหมาย ว่ามาจากคําว่า คลอง หรือครรลองเป็นคํานามหมายถึง ทางหรือแนวทางเช่น คลองธรรมหรือมาจากครองซึ่งเป็นคํากิริยามีความหมาย ถึงการรักษาไว้ เช่น คําว่า ครองเมือง ครองรักครองชีพโดยที่ชาวอีสานไม่นิยมออก เสียงคํากล้า ดังนั้น คองสิบสี่น่าจะมีความหมายถึง แนวทางที่ประชาชนทําไปชาวบ้านหรือสงฆ์พึงปฏิบัติ 14 ของท้องถิ่นบ้านเมือง

  

ปฎิทินการใช้สนามกีฬา

จำนวนผู้เข้าชม

080339
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
153
108
608
78845
2819
5038
80339

Your IP: 3.84.132.40
2022-01-19 19:30

โครงการเกี่ยวข้าวร้อยใจใช้ชีวิตแบบพอเพียง โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์

                                                                                                                                                     

                  
  
 
                วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564  นายธนภัทร   วันทาพงษ์  พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน จัดโครงการเกี่ยวข้าวร้อยใจใช้ชีวิตแบบพอเพียง โดยมีกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวของโรงเรียนที่ได้ปลูกไว้บริเวณด้านหน้าโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบพอเพียง
                          

 

Super User