การจัดการองค์ความรู้

พิมพ์
อื่นๆ
 
ชื่อเรื่อง : คู่มือประกอบการอบรมสร้างแบบสอบถามออนไลน์ (e - form)
ชื่อเรื่อง : การสร้าง QR - CODE เพื่อแจกจ่ายเอกสารลดการใช้กระดาษ
 ชื่อเรื่อง : การทำ Persentation ด้วย Power Point
ชื่อเรื่อง : การตกแต่งภาพด้วย Photoshop
    

ชื่อเรื่อง : เก็บไฟล์ออนไลน์บน Cloud Storage

         Cloud Storage ก้อนเมฆเก็บข้อมูล

ชื่อเรื่อง : การสร้างเอกสารเชิงวิชาการ
ฮิต: 662