ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองโอท๊อปซิตี้ ถนนเปรมประชาราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043 - 516715 edu101roiet@gmail.com

นิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

                                                                                                                                                     

                  
  
 
                  ระหว่างวันที่ 11 - 12  พฤศจิกายน 2564  กองการศึกษาฯ ได้รับมอบหมายจากดร.เอกภาพ. พลซื่อ นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดย นายทรงศักดิ์   ทุงจันทร์  และนางนิชาภา เวฬุวันรักษ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ  นางอภันตรี พรรณาสุระ ศึกษานิเทศก์ และคณะเจ้าหน้าที่กองการศึกษา กองสาธารณสุข ออกนิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่   2 ปีการศึกษา 2564   สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
                          

 

Super User