ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองโอท๊อปซิตี้ ถนนเปรมประชาราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043 - 516715 edu101roiet@gmail.com

โครงการฝึกอบรมพัฒนาเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์

                                                                                                                                                     

                  
  
 
                ระหว่างวันที่ 3 - 4    ธันวาคม   2564  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ โดยมีนายภูษิต  สมจิตร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ นายเอกภาพ พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี  โดยจัดขึ้นจำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 3 - 4  ธันวาคม 2564  รุ่นละ 40 คน กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรมได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ด
                          

 

Super User