นิเทศ กำกับ ติดตาม การบริหารและการจัดการศึกษาสถานศึกษาในสังกัด อบจ.ร้อยเอ็ด

พิมพ์
กิจกรรมกอง

                                                                                                                                               วันที่  22  กุมภาพันธ์  2565  นายเอกภาพ   พลซื่อ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายทรงศักดิ์  ทุงจันทร์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมคณะ  ออกนิเทศ กำกับ ติดตาม การบริหารและการจัดการศึกษา โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม  เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

             
 
                          

 

S__4554863.jpg S__4554865.jpg S__4554866.jpg

S__4554867.jpg S__4554868.jpg S__4554869.jpg

S__4554870.jpg S__4554871.jpg S__4554872.jpg

S__4554873.jpg S__4554874.jpg S__4554876.jpg

S__4554877.jpg S__4554878.jpg S__4554879.jpg

S__4554880.jpg S__4554881.jpg S__4554882.jpg

S__4554889.jpg

ฮิต: 367