ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองโอท๊อปซิตี้ ถนนเปรมประชาราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043 - 516715 edu101roiet@gmail.com

ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 - 2570)

                                

         
              วันที่ 5  เมษายน  2565  เวลา 10.00 น. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 - 2570)

 

Super User