ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองโอท๊อปซิตี้ ถนนเปรมประชาราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043 - 516715 edu101roiet@gmail.com

โครงการสามีจิกรรม ถวายสักการะพระเถระ และบูรพาจารย์ ประจำปี 2563

                 วันที่   27   สิงหาคม   2563   นายกอบจ.ร้อยเอ็ด มอบผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมโครงการสามีจิกรรม ถวายสักการะพระเถระ และบูรพาจารย์ ประจำปี 2563 ณ หอประชุมวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.นิเวทย์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

Super User