ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองโอท๊อปซิตี้ ถนนเปรมประชาราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043 - 516715 edu101roiet@gmail.com

                                                                                                                    
                                             

               วันที่  6   กุมภาพันธ์  2565  นายเอกภาพ  พลซื่อ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายชาตรี  ชาปะวัง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการ นักการเมือง นักเรียน นักศึกษาฯ  โดยมีนายภูษิต  สมจิตต์  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ  ณ วัดบ้านเปลือใหญ่ ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
                          

                                                                                                                                     
                               

                ระหว่างวันที่  27 - 28  มกราคม   2565   องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้อนุมัติให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมอบรมในโครงการการพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลและการพัฒนาทักษะการผลิตสื่อสร้างสรรค์ ปลอดภัย สำหรับผู้สูงอายุ    ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 40 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

                          

                                                                                                                    
                                             

               วันที่  1  มกราคม  2565  นายทรงศักดิ์  ทุงจันทร์  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นประธานในการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570)

ณ ห้องประชุมอุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด  โดยมีหัวหน้าฝ่าย ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม

                          

                                                                                                                                                     

                   วันที่  21  มกราคม  2565  นายเอกภาพ  พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายทรงศักดิ์  ทุงจันทร์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กสัญจร (ครั้งที่1) นำโดย อาจารย์เปี๊ยกท่าสยาม และคณะชมรมแสงธรรมนำชีวิต ณ โรงเรียนบ้านเทอดไท ต.เทิดไท อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
                          

Page 9 of 19