ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองโอท๊อปซิตี้ ถนนเปรมประชาราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043 - 516715 edu101roiet@gmail.com

                                                                                                                                                     

                  
  
 
                วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564  นายเอกภาพ พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  มอบหมายให้กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  และโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ต้อนรับคณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอเมืองร้อยเอ็ด  เพื่อประเมินความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบ On-Site ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  ตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี ดร.จุลพันธ์ สุวรรณ  สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อม คณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอเมืองร้อยเอ็ด  ได้ประเมินความพร้อมด้านอาคารสถานที่  มาตรการป้องกันต่างๆ และแนะนำการปฏิบัติต่างๆ
                          

                                                                                                                                                     

                  
  
 
                  ระหว่างวันที่   13 - 14   ตุลาคม 2564  นายเอกภาพ  พลซื่อ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการคืนผืนป่าให้ชุมชน ณ สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  โดยมีคณะผู้บริหาร   หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน
                          

                                                                                                                                                     

                  
  
 
                ระหว่างวันที่ 3 - 4    ธันวาคม   2564  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ โดยมีนายภูษิต  สมจิตร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ นายเอกภาพ พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี  โดยจัดขึ้นจำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 3 - 4  ธันวาคม 2564  รุ่นละ 40 คน กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรมได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ด
                          

                                                                                                                                 

                             
 
                  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบทุนแก่นักเรียนในสังกัด ทุกคน!!! ทุกระดับชั้น!!!’🎉
วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564
นายเอกภาพ พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.รัชนี พลซื่อ และคณะผู้บริหาร อบจ.ร้อยเอ็ด, ผอ.กองการศึกษาฯ, ผอ.โรงเรียนในสังกัด รวมถึงเจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯ คณะครู เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับทุกคน ทุกระดับชั้นภายใต้โรงเรียนในสังกัด อบจ.ร้อยเอ็ด ได้แก่
       🏫โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
       🏫โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์
       🏫โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม
       🏫โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม
📍การมอบทุนในครั้งนี้ อบจ.ร้อยเอ็ด ได้มอบให้นักเรียนทุกคน ดังนี้
มัธยมศึกษาตอนต้นคนละ 1,000 บาท
มัธยมศึกษาตอนปลายคนละ 2,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 847 ทุน (💢นักเรียนทุกคนยังได้รับสิทธิเยียวยาจาก กระทรวงศึกษาธิการ 2,000 บาท เช่นเดิม💢)
ซึ่งมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาความเห็นชอบจากคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน อบจ.ร้อยเอ็ด จำนวน 16 คน ทางคณะกรรมการฯได้อนุเคราะห์มอบทุน(ส่วนตัว)ให้แก่นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ โดยอิงจากทุนของระดับชั้น
🎓นอกจากนี้ นายเอกภาพ พลซื่อ ได้ให้โอวาทแก่นักเรียนและแจ้งข่าวดีสำหรับนักเรียน ม.6 ในสังกัด ที่สนใจอยากเรียนต่อปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ทาง อบจ.ร้อยเอ็ดยินดีมอบทุนการศึกษาให้ฟรี!!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามMOUที่ร่วมกับ มรภ.ร้อยเอ็ด โดยมีเงื่อนไขเพียงอย่างเดียว คือ ต้องจบการศึกษา มิเช่นนั้นจะต้องคืนเงินให้แก่ทาง อบจ.ร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการสนับสนุนนักเรียนในปีการศึกษาถัดไป🎓
 

Page 10 of 18