ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองโอท๊อปซิตี้ ถนนเปรมประชาราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043 - 516715 edu101roiet@gmail.com

                                                                                                                                               
     

                   วันที่  21  มกราคม  2565  นายเอกภาพ  พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายชาตรี  ชาปะวัง รองนายก อบจ.ร้อยเอ็ด  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนปีการศึกษา 2565 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดเขต ณ ห้องประชุมอินทนิล. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
                          

                                                                                                                                                     

                  
  
 
                  วันที่  2   พฤศจิกายน  2564  นายเอกภาพ  พลซื่อ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายทรงศักดิ์   ทุงจันทร์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด สนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด
                          

                                                                                                                                                     

                  
  
 
                  วันที่  18  ตุลาคม 2564  นายเอกภาพ  พลซื่อ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายทรงศักดิ์   ทุงจันทร์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมคณะเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและทำความสะอาดศาสนสถานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็๗พระปรเมนทรมหามงกุฎฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
                          

                                                                                                                                                     

                  
  
 
                  ระหว่างวันที่ 11 - 12  พฤศจิกายน 2564  กองการศึกษาฯ ได้รับมอบหมายจากดร.เอกภาพ. พลซื่อ นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดย นายทรงศักดิ์   ทุงจันทร์  และนางนิชาภา เวฬุวันรักษ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ  นางอภันตรี พรรณาสุระ ศึกษานิเทศก์ และคณะเจ้าหน้าที่กองการศึกษา กองสาธารณสุข ออกนิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่   2 ปีการศึกษา 2564   สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
                          

Page 10 of 19