ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองโอท๊อปซิตี้ ถนนเปรมประชาราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043 - 516715 edu101roiet@gmail.com

                                                                                                                                                     

                  
  
 
                  วันที่  2   พฤศจิกายน  2564  นายเอกภาพ  พลซื่อ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายทรงศักดิ์   ทุงจันทร์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด สนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด
                          

                                                                                                                                                     

                  
  
 
                  วันที่  21  พฤศจิกายน  2564 นายเอกภาพ พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายภูริวัฒน์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายก อบจ.รอ. ผู้อำนวยการกอง ข้าราชการ และบุคลากร อบจ.รอ.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรตามโครงการทำบุญตักบาตรทุกวันอาทิตย์ นอกเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ บริเวณลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด โดย นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี และพระมหาอุดร ธมมฺปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดบ้านอ้น/เจ้าคณะอำเภอโพนทราย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
                          

                                                                                                                                                     

                  
  
 
                  ระหว่างวันที่ 11 - 12  พฤศจิกายน 2564  กองการศึกษาฯ ได้รับมอบหมายจากดร.เอกภาพ. พลซื่อ นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดย นายทรงศักดิ์   ทุงจันทร์  และนางนิชาภา เวฬุวันรักษ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ  นางอภันตรี พรรณาสุระ ศึกษานิเทศก์ และคณะเจ้าหน้าที่กองการศึกษา กองสาธารณสุข ออกนิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่   2 ปีการศึกษา 2564   สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
                          

                                                                                                                                                     

                  
  
 
                วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564  นายเอกภาพ พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  มอบหมายให้กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  และโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ต้อนรับคณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอเมืองร้อยเอ็ด  เพื่อประเมินความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบ On-Site ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  ตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี ดร.จุลพันธ์ สุวรรณ  สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อม คณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอเมืองร้อยเอ็ด  ได้ประเมินความพร้อมด้านอาคารสถานที่  มาตรการป้องกันต่างๆ และแนะนำการปฏิบัติต่างๆ
                          

Page 11 of 20