ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองโอท๊อปซิตี้ ถนนเปรมประชาราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043 - 516715 edu101roiet@gmail.com

 

ฝ่ายบริหารการศึกษา

 

 นายเสฎฐวุฒิ  ฝ่ายพลแสน

นักบริหารการศึกษาต้น

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา


 

นางอภันตรี   พรรณาสุระ

ศึกษานิเทศก์

 


 

 นางกรรณิการ์   วงศ์โยธา

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


 

นางสาวทัดหทัย    ไกรยสวน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ


 

 

นางสาวโฉมยงค์   อุทุมพร

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางสาวอริสรา  สุราอามาตย์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 


นายวิรวัฒน์  ภักดีวุฒิ

นักวิชาการศึกษาปฎิบ้ติการ


 

นางสาวนันทิยา  คำมุงคุณ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


 

นางสาวพรรณทิพย์  ไวนิยมพงศ์

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษาชำนาญการ


 

นางสาวนิตยา   เสนามาตย์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


 

 นางสาวขวัญฤทัย   มาแสวง

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


 


 

Super User