ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองโอท๊อปซิตี้ ถนนเปรมประชาราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043 - 516715 edu101roiet@gmail.com
นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้งาน Cookie โปรดกด "ยอมรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์

นโยบาย Cookie

 

ฝ่ายบริหารการศึกษา

 

-- ว่าง--

นักบริหารการศึกษาต้น

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา


 

นางอภันตรี   พรรณาสุระ

ศึกษานิเทศก์

 


  

 

นางสาวโฉมยงค์   อุทุมพร

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางสาวอริสรา  สุราอามาตย์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 


 

นายวิรวัฒน์  ภักดีวุฒิ

นักวิชาการศึกษาปฎิบ้ติการ


 

นางสาวนันทิยา  คำมุงคุณ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


 

นางสาวพรรณทิพย์  ไวนิยมพงศ์

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษาชำนาญการ


 

นางสาวนิตยา   เสนามาตย์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


 

 นางสาวขวัญฤทัย   มาแสวง

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


 


 

Super User