ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองโอท๊อปซิตี้ ถนนเปรมประชาราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043 - 516715 edu101roiet@gmail.com

 

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

นางนิชาภา  เวฬุวันรักษ์

นักบริหารการศึกษาต้น

 หัวหน้าส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


 นางรุ่งฟ้า   วิเชียรศรี

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 


นางสาวพิศเพลิน   พันธุ

     นักวิชาการศึกษาชำนาญการ      


 

   

นายพิทักษ์  ปุยฝ้าย

                นักวิชาการศึกษาชำนาญการ            


นางศิวพร  นิลผาย

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 


 

นางพรรณสิริ   พลตรี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


 นายณัฐวุฒิ   ผดุงกิจ

 ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


 

นางชนิกา  วินทะชัย

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาววรยา  พนมเขต

ผู้ช่วยบรรณารักษ์


นายศตพล  สิงจานุสงค์

ผู้ช่วยบรรณรักษ์


นายสุริศักดิ์  ศรีหาคลัง

ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์


 

นางสาวภัชฎาพร   ไกรถาวร

ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์


 

นายศรันย์  แดงรัตน์

ครูอาสาพัฒนาการกีฬา


นายอาทิตย์  อรรคคำ

ครูอาสาพัฒนาการกีฬา


นางสุนทร  ไมลาศรี

คนแต่งสวน


นายประสิทธิ์  แก้วสะอาด

คนแต่งสวน


นายประภาส  ไมลาศรี

คนแต่งสวน


นางผุดผ่อง  จิตเรณู

คนแต่งสวน


นายวสันต์  คนล่ำ

คนแต่งสวน


นายธงชัย   เผ่าศิริ

คนแต่งสวน


นางวราภรณ์  เสนสม

คนงานทั่วไป


นายอภิเดช  ชาติวงศ์

คนงานทั่วไป


นางจารุวรรณ  บุญมี

คนงานทั่วไป


นายอนุเทพ  อุนาสิทธิ์

คนงานทั่วไป


นายจักรภพ  สัมมาชีพ

คนงานทั่วไป


นายสมศักดิ์  พาพรหม

คนงานทั่วไป


นายอิทธิศักดิ์  รัตนมาสถิต

คนงานทั่วไป


 

นายชัยทวี  คงคูณ

คนงานทั่วไป


  

Super User