ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองโอท๊อปซิตี้ ถนนเปรมประชาราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043 - 516715 edu101roiet@gmail.com
นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้งาน Cookie โปรดกด "ยอมรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์

นโยบาย Cookie

อบรมโครงการการพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลและการพัฒนาทักษะการผลิตสื่อสร้างสรรค์ ปลอดภัย สำหรับผู้สูงอายุ

                                                                                                                                     
                               

                ระหว่างวันที่  27 - 28  มกราคม   2565   องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้อนุมัติให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมอบรมในโครงการการพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลและการพัฒนาทักษะการผลิตสื่อสร้างสรรค์ ปลอดภัย สำหรับผู้สูงอายุ    ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 40 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

                          

 

Super User