ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองโอท๊อปซิตี้ ถนนเปรมประชาราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043 - 516715 edu101roiet@gmail.com

ประเมินความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบ On-Site ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

                                                                                                                                                     

                  
  
 
                วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564  นายเอกภาพ พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  มอบหมายให้กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  และโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ต้อนรับคณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอเมืองร้อยเอ็ด  เพื่อประเมินความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบ On-Site ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  ตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี ดร.จุลพันธ์ สุวรรณ  สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อม คณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอเมืองร้อยเอ็ด  ได้ประเมินความพร้อมด้านอาคารสถานที่  มาตรการป้องกันต่างๆ และแนะนำการปฏิบัติต่างๆ
                          

 

Super User