ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองโอท๊อปซิตี้ ถนนเปรมประชาราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043 - 516715 edu101roiet@gmail.com

                                                                                                                    


                           วันที่  14 และ 17  กุมภาพันธ์  2565  นายเอกภาพ   พลซื่อ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายทรงศักดิ์  ทุงจันทร์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมคณะ  ออกนิเทศ กำกับ ติดตาม การบริหารและการจัดการศึกษา ของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

                                                                                                                    

                                             

               วันที่  16   กุมภาพันธ์  2565 
                               เวลา 07.00 น. ณ วัดบึงพลาญชัย พระอารามหลวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด นายเอกภาพ   พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
พร้อมด้วย ดร.รัชนี พลซื่อ อดีตนายก อบจ.ร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พุทธศักราช 2565 โดยมีนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชาชน ร่วมทำบุญตักบาตร
                               เวลา 15.00  น.  ณ วัดบ้านเปลือใหญ่ นายเอกภาพ   พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  มอบหมายให้กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เข้าร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2565
                          

                                                                                                                                             วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565  นายเอกภาพ   พลซื่อ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ ยุวพุทธกสมาคมจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ นักการเมือง นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปนอกเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดกลางมิ่งเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โดยมี นายวีระพงษ์ โคตรพงษ์ นายอำเภอเสลภูมิ เป็นประธานฝ่ายฆารวาส นางนิชาภา เวฬุวันรักษ์ หน.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ อบจ.ร้อยเอ็ดนายเสฎฐวุฒิ ฝ่ายพลแสน หน.ฝ่ายบริหารการศึกษา นางรุ่งฟ้า วิเชียรศรี นวก.ชำนาญการ นส.พิศเพลิน พันธุ นวก.ชำนาญการ และพี่น้องประชาชนร่วมโครงการ ในครั้งนี้ พระราชปริยัติวิมล เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธ) เจ้าอาวาสวัดกลางมิ่งเมือง แสดงพระธรรมเทศนา โดยกิจกรรมอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

                                                                                                                    

                                             

               วันที่  10   กุมภาพันธ์  2565  เวลา 13.30  นายเอกภาพ   พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ "โครงการการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นกลไกลลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา" จัดโดย วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถานบันพระปกเกล้า  โดยมีนายทรงศักดิ์  ทุงจันทร์ ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  นายเสฎฐวุฒิ  ฝ่ายพลแสน หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา  นางอภันตรี  พรรณาสุระ  ศึกษานิเทศก์  นางประนอม   พลเกต  หัวหน้าฝ่าย  นางศขิลา   นิสีดา  เข้าร่วมการสัมมนา
 
 
                          

Page 8 of 19